Kyrkoböcker

Kyrkoböcker

De vanligaste böckerna i ett kyrkoarkiv och böckernas beteckning.

A I

Husförhörsböcker

A II

Församlingsböcker

A III

Böcker över obefintliga

B

In- och utflyttningsböcker

C

Födelse- och dopböcker

D I

Konfirmationsböcker (längder över nattvardsungdom)

D II

Kommunionsböcker (längder över nattvardsgäster)

E

Lysning- och vigselböcker

F

Död- och begravningsböcker

G

Andra befintliga längder (längder över dem som undergått kyrkoplikt, straffjournaler, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller)

H

Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen

H I

Bilagor till husförhörslängden

H II

Bilagor till in- och utflyttningslängden

I

Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc.) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter.

K I

Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar

K II

Sockenstämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar

K III

Kyrkoråds protokoll och handlingar

K IV

Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper

K V

Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 

L I

Räkenskaper för kyrka

L II

Räkenskaper för skola

L III

Räkenskaper för fattigvård

L IV

Räkenskaper för kollekt (kollektbok)

L V

Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål

L VI

Räkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma

Underavdelningar (LI, LII etc.) kan indelas i följande:
a) huvudräkning (huvudbok)
b) specialer
c) utlåningsbok (skuldbok)
d) verifikationer

M

Handlingar angående prästval

N

Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie- och arkivförteckningar

O

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syne-, skiftes- och arrendehandlingar, kartor m.m.) Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar

P

Övriga handlingar och handskrifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar m.m.)